Vĩnh Phúc

Mã bưu điện Vĩnh Phúc năm 2023

Mã bưu điện Vĩnh Phúc năm 2023

Mã bưu điện Vĩnh Phúc năm 2023

Mã bưu điện Vĩnh Phúc gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc: 15000

Trung tâm thành phố Vĩnh Yên: 15100

Trung tâm huyện Tam Dương: 15200

Trung tâm huyện Tam Đảo: 15300

Trung tâm huyện Lập Thạch: 15400

Trung tâm huyện Sông Lô: 15500

Trung tâm huyện Vĩnh Tường: 15600

Trung tâm huyện Yên Lạc: 15700

Trung tâm huyện Bình Xuyên: 15800

Trung tâm thị xã Phúc Yên: 15900