Thái Nguyên

Mã bưu điện Thái Nguyên năm 2023

Mã bưu điện Thái Nguyên năm 2023

Mã bưu điện Thái Nguyên năm 2023

Mã bưu điện Thái Nguyên gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên: 24000

Trung tâm thành phố Thái Nguyên: 24100

Trung tâm huyện Đồng Hỷ: 24200

Trung tâm huyện Võ Nhai: 24300

Trung tâm huyện Phú Lương: 24400

Trung tâm huyện Định Hóa: 24500

Trung tâm huyện Đại Từ: 24600

Trung tâm thị xã Phổ Yên: 24700

Trung tâm thành phố Sông Công: 24800

Trung tâm huyện Phú Bình: 24900