Mã bưu điện Sơn La năm 2023

Mã bưu điện Sơn La năm 2023

Mã bưu điện Sơn La năm 2023

Mã bưu điện Sơn La gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Sơn La: 34000

Trung tâm thành phố Sơn La: 34100

Trung tâm huyện Mường La: 34200

Trung tâm huyện Quỳnh Nhai: 34250

Trung tâm huyện Thuận Châu: 34300

Trung tâm huyện Sông Mã: 34400

Trung tâm huyện Sốp Cộp: 34450

Trung tâm huyện Mai Sơn: 34500

Trung tâm huyện Bắc Yên: 34600

Trung tâm huyện Yên Châu: 34650

Trung tâm huyện Mộc Châu: 34700

Trung tâm huyện Vân Hồ: 34800

Trung tâm huyện Phù Yên: 34900