Quảng Ngãi

Mã bưu điện Quảng Ngãi năm 2023

Mã bưu điện Quảng Ngãi năm 2023

Mã bưu điện Quảng Ngãi năm 2023

Mã bưu điện Quảng Ngãi gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi: 53000

Trung tâm thành phố Quảng Ngãi: 53100

Trung tâm huyện Sơn Tịnh: 53200

Trung tâm huyện Bình Sơn: 53300

Trung tâm huyện Trà Bồng: 53400

Trung tâm huyện Tây Trà: 53500

Trung tâm huyện Sơn Tây: 53600

Trung tâm huyện Minh Long: 53700

Trung tâm huyện Sơn Hà: 53800

Trung tâm huyện Tư Nghĩa: 53900

Trung tâm huyện Nghĩa Hành: 54000

Trung tâm huyện Mộ Đức: 54100

Trung tâm huyện Ba Tơ: 54200

Trung tâm huyện Đức Phổ: 54300

Trung tâm huyện Lý Sơn: 54400