Quảng Nam

Mã bưu điện Quảng Nam năm 2023

Mã bưu điện Quảng Nam năm 2023

Mã bưu điện Quảng Nam năm 2023

Mã bưu điện Quảng Nam gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Quảng Nam: 51000

Trung tâm thành phố Tam Kỳ: 51100

Trung tâm huyện Thăng Bình: 51200

Trung tâm thành phố Hội An: 51300

Trung tâm thị xã Điện Bàn: 51400

Trung tâm huyện Duy Xuyên: 51500

Trung tâm huyện Đại Lộc: 51600

Trung tâm huyện Đông Giang: 51700

Trung tâm huyện Tây Giang: 51800

Trung tâm huyện Nam Giang: 51900

Trung tâm huyện Nông Sơn: 52000

Trung tâm huyện Quế Sơn: 52100

Trung tâm huyện Hiệp Đức: 52200

Trung tâm huyện Phước Sơn: 52300

Trung tâm huyện Nam Trà My: 52400

Trung tâm huyện Bắc Trà My: 52500

Trung tâm huyện Tiên Phước: 52600

Trung tâm huyện Phú Ninh: 52700

Trung tâm huyện Núi Thành: 52800