Quảng Bình

Mã bưu điện Quảng Bình năm 2023

Mã bưu điện Quảng Bình năm 2023

Mã bưu điện Quảng Bình năm 2023

Mã bưu điện Quảng Bình gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Quảng Bình: 47000

Trung tâm thành phố Đồng Hới: 47100

Trung tâm huyện Bố Trạch: 47200

Trung tâm thị xã Ba Đồn: 47300

Trung tâm huyện Quảng Trạch: 47400

Trung tâm huyện Tuyên Hóa: 47500

Trung tâm huyện Minh Hóa: 47600

Trung tâm huyện Quảng Ninh: 47700

Trung tâm huyện Lệ Thủy: 47800