Mã bưu điện Ninh Bình năm 2023

Mã bưu điện Ninh Bình năm 2023

Mã bưu điện Ninh Bình năm 2023

Mã bưu điện Ninh Bình gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Ninh Bình: 08000

Trung tâm thành phố Ninh Bình: 08100

Trung tâm huyện Hoa Lư: 08200

Trung tâm huyện Gia Viễn: 08300

Trung tâm huyện Nho Quan: 08400

Trung tâm thành phố Tam Điệp: 08500

Trung tâm huyện Yên Mô: 08600

Trung tâm huyện Kim Sơn: 08700

Trung tâm huyện Yên Khánh: 08800