Mã bưu điện Nghệ An năm 2023

Mã bưu điện Nghệ An năm 2023

Mã bưu điện Nghệ An năm 2023

Mã bưu điện Nghệ An gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Nghệ An: 43000

Trung tâm thành phố Vinh: 43100

Trung tâm thị xã Cửa Lò: 43200

Trung tâm huyện Nghi Lộc: 43300

Trung tâm huyện Diễn Châu: 43400

Trung tâm huyện Quỳnh Lưu: 43500

Trung tâm huyện Yên Thành: 43600

Trung tâm huyện Nghĩa Đàn: 43700

Trung tâm huyện Tân Kỳ: 43800

Trung tâm huyện Quỳ Hợp: 43900

Trung tâm huyện Quỳ Châu: 44000

Trung tâm huyện Quế Phong: 44050

Trung tâm huyện Đô Lương: 44100

Trung tâm huyện Anh Sơn: 44200

Trung tâm huyện Con Cuông: 44300

Trung tâm huyện Tương Dương: 44350

Trung tâm huyện Hưng Nguyên: 44500

Trung tâm huyện Nam Đàn: 44600

Trung tâm huyện Thanh Chương: 44700

Trung tâm thị xã Thái Hòa: 44800

Trung tâm thị xã Hoàng Mai: 44900