Lạng Sơn

Mã bưu điện Lạng Sơn năm 2023

Mã bưu điện Lạng Sơn năm 2023

Mã bưu điện Lạng Sơn năm 2023

Mã bưu điện Lạng Sơn gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Lạng Sơn: 25000

Trung tâm thành phố Lạng Sơn: 25100

Trung tâm huyện Cao Lộc: 25150

Trung tâm huyện Văn Lãng: 25200

Trung tâm huyện Tràng Định: 25300

Trung tâm huyện Bình Gia: 25400

Trung tâm huyện Bắc Sơn: 25450

Trung tâm huyện Văn Quan: 25500

Trung tâm huyện Hữu Lũng: 25600

Trung tâm huyện Chi Lăng: 25700

Trung tâm huyện Lộc Bình: 25800

Trung tâm huyện Đình Lập: 25900