Lâm Đồng

Mã bưu điện Lâm Đồng năm 2023

Mã bưu điện Lâm Đồng năm 2023

Mã bưu điện Lâm Đồng năm 2023

Mã bưu điện Lâm Đồng gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Lâm Đồng: 66000

Trung tâm thành phố Đà Lạt: 66100

Trung tâm huyện Lạc Dương: 66200

Trung tâm huyện Đam Rông: 66250

Trung tâm huyện Lâm Hà: 66300

Trung tâm thành phố Bảo Lộc: 66450

Trung tâm huyện Cát Tiên: 66500

Trung tâm huyện Đạ Tẻh: 66600

Trung tâm huyện Đạ Huoai: 66650

Trung tâm huyện Di Linh: 66700

Trung tâm huyện Đức Trọng: 66800

Trung tâm huyện Đơn Dương: 66900