Khánh Hòa

Mã bưu điện Khánh Hòa năm 2023

Mã bưu điện Khánh Hòa năm 2023

Mã bưu điện Khánh Hòa năm 2023

Mã bưu điện Khánh Hòa gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Khánh Hòa: 57000

Trung tâm thành phố Nha Trang: 57100

Trung tâm huyện Vạn Ninh: 57200

Trung tâm thị xã Ninh Hòa: 57300

Trung tâm huyện Khánh Vĩnh: 57400

Trung tâm huyện Diên Khánh: 57500

Trung tâm huyện Khánh Sơn: 57550

Trung tâm huyện Cam Lâm: 57600

Trung tâm thành phố Cam Ranh: 57800

Trung tâm huyện Trường Sa: 57900