Mã bưu điện Hà Nam năm 2023

Mã bưu điện Hà Nam năm 2023

Mã bưu điện Hà Nam năm 2023

Mã bưu điện Hà Nam gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Hà Nam: 18000

Trung tâm thành phố Phủ Lý: 18100

Trung tâm huyện Duy Tiên: 18200

Trung tâm huyện Kim Bảng: 18300

Trung tâm huyện Thanh Liêm: 18400

Trung tâm huyện Bình Lục: 18500

Trung tâm huyện Lý Nhân: 18600