Mã bưu điện Gia Lai năm 2023

Mã bưu điện Gia Lai năm 2023

Mã bưu điện Gia Lai năm 2023

Mã bưu điện Gia Lai gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Gia Lai: 61000

Trung tâm thành phố Pleiku: 61100

Trung tâm huyện Đak Đoa: 61200

Trung tâm huyện Chư Păh: 61300

Trung tâm huyện Ia Grai: 61400

Trung tâm huyện Đức Cơ: 61500

Trung tâm huyện Chư Prông: 61600

Trung tâm huyện Phú Thiện: 61700

Trung tâm huyện Chư Pưh: 61800

Trung tâm huyện Chư Sê: 61900

Trung tâm thị xã Ayun Pa: 62000

Trung tâm huyện Krông Pa: 62100

Trung tâm huyện Ia Pa: 62200

Trung tâm huyện Kông Chro: 62300

Trung tâm huyện Đắk Pơ: 62400

Trung tâm thị xã An Khê: 62500

Trung tâm huyện KBang: 62600

Trung tâm huyện Mang Yang: 62700