Đồng Tháp

Mã bưu điện Đồng Tháp năm 2023

Mã bưu điện Đồng Tháp năm 2023

Mã bưu điện Đồng Tháp năm 2023

Mã bưu điện Đồng Tháp gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Đồng Tháp: 81000

Trung tâm thành phố Cao Lãnh: 81100

Trung tâm huyện Cao Lãnh: 81150

Trung tâm huyện Tháp Mười: 81200

Trung tâm huyện Tam Nông: 81300

Trung tâm huyện Tân Hồng: 81400

Trung tâm thị xã Hồng Ngự: 81500

Trung tâm huyện Hồng Ngự: 81550

Trung tâm huyện Thanh Bình: 81600

Trung tâm huyện Lấp Vò: 81700

Trung tâm huyện Lai Vung: 81750

Trung tâm thành phố Sa Đéc: 81800