Bình Định

Mã bưu điện Bình Định năm 2023

Mã bưu điện Bình Định năm 2023

Mã bưu điện Bình Định năm 2023

Mã bưu điện Bình Định gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Bình Định: 55000

Trung tâm thành phố Quy Nhơn: 55100

Trung tâm huyện Tuy Phước: 55200

Trung tâm thị xã An Nhơn: 55250

Trung tâm huyện Phù Cát: 55300

Trung tâm huyện Phù Mỹ: 55350

Trung tâm huyện Hoài Nhơn: 55400

Trung tâm huyện An Lão: 55500

Trung tâm huyện Hoài Ân: 55600

Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh: 55700

Trung tâm huyện Tây Sơn: 55800

Trung tâm huyện Vân Canh: 55900