Mã bưu điện Bến Tre năm 2023

Mã bưu điện Bến Tre năm 2023

Mã bưu điện Bến Tre năm 2023

Mã bưu điện Bến Tre gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Bến Tre: 86000

Trung tâm thành phố Bến Tre: 86100

Trung tâm huyện Chợ Lách: 86300

Trung tâm huyện Mỏ Cày Bắc: 86400

Trung tâm huyện Mỏ Cày Nam: 86500

Trung tâm huyện Giồng Trôm: 86600

BC.Trung tâm huyện Bình Đại: 86700

Trung tâm huyện Ba Tri: 86800

Trung tâm huyện Thạnh Phú: 86900