Bắc Giang

Mã bưu điện Bắc Giang năm 2023

Mã bưu điện Bắc Giang năm 2023

Mã bưu điện Bắc Giang năm 2023

Mã bưu điện Bắc Giang gồm năm chữ số, trong đó:

– Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.

Trung tâm tỉnh Bắc Giang: 26000

Trung tâm thành phố Bắc Giang: 26100

Trung tâm huyện Việt Yên: 26150

Trung tâm huyện Yên Dũng: 26200

Trung tâm huyện Lục Nam: 26300

Trung tâm huyện Sơn Động: 26400

Trung tâm huyện Lục Ngạn: 26500

Trung tâm huyện Lạng Giang: 26600

Trung tâm huyện Yên Thế: 26700

Trung tâm huyện Tân Yên: 26800

Trung tâm huyện Hiệp Hòa: 26900